Menu Luk

Hvad er skattefri rejsegodtgørelse?

Skattefri rejsegodtgørelse er ren godtgørelse til kost og logi, der udbetales af din arbejdsgiver. Når du rejser i forbindelse med dit arbejde kan din arbejdsgiver vælge, at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og småfornødenheder. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit til lønmodtageren efter nogle faste standardsatser. Disse satser er også kendt under betegnelsen diæter.

Hvem kan få skattefri rejsegodtgørelse?

Du kan få skattefri rejsegodtgørelse, når du som medarbejder har et midlertidigt arbejdssted, hvor afstanden fra arbejdet til din bopæl er for lang til at du kan overnatte hjemme.

Hvornår kan man få skattefri rejsegodtgørelse?

Hvis ikke du kan nå hjem og overnatte fra din midlertidige arbejdsplads, kan du få skattefri godtgørelse. Afstanden indgår dog i bedømmelsen af din ret til godtgørelsen. Afstanden bedømmes ud fra, om det er muligt for for dig som medarbejderen at køre mellem din bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der gør det muligt at overnatte hjemme.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen vurderer hver enkelt sag om skattefri rejsegodtgørelse og denne vurdering er konkret for hver medarbejder. Det vil sige, at det stilles høje krav til medarbejderen om at personen overnatter hjemme, hvis det er muligt. Det er ikke tilstrækkeligt, at det er langt eller dyrt i transportudgifter at køre frem og tilbage.
Hvilken type af arbejde indgår også i vurdering af godtgørelsen. Derudover indgår arbejdsgiverens begrundede instruktion om arbejdet i bedømmelsen af, om der er tale om en rejse eller et midlertidigt arbejdssted.

Hvad er skattefri kostgørelse?

Skattefri kostgodtgørelse dækker over alle udokumenterede udgifter på rejsen til måltider og småfornødenheder. Kostgodtgørelsen bliver udbetalt pr. døgn. Hvis rejsen varer 20 timer, er det ikke muligt for dig at få udbetalt skattefri godtgørelse. Hvis du får dine kostudgifter dækket som udlæg efter regning, kan du derudover få udbetalt en skattefri godtgørelse på op til 25 % af kostsatsen for den samlede rejse.
Modtager du derimod honorarer, som er B-indkomst, kan du ikke få skattefri kostgodtgørelse. Læs mere om B-indkomst her.
Hvis du får fri kost eller frie måltider bliver kostsatsen nedsat med 75 % for fri kost, 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og aftensmad.

Hvad er logigodtgørelse?

Skattefri logigodtgørelse dækker over alle udokumenterede udgifter på rejsen til overnatning. Logigodtgørelsen bliver udbetalt pr. døgn. Hvis rejsen varer 20 timer, er det derfor ikke muligt for dig at få udbetalt skattefri godtgørelse. Du kan kun få skattefri logigodtgørelse, når godtgørelsen ikke overstiger døgnsatsen for logigodtgørelse på 219 kr. i 2019.

Abejdsgiverens ansvar

Det er din arbejdsgiver, der skal tjekke om betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Din arbejdsgiver har ansvar for at føre kontrol rejsens erhvervsmæssige formål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt samt beregning af godtgørelsen. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig som A-indkomst for medarbejderen.

Hvornår kan man ikke få skattefri rejsegodtgørelse?

Følgende lønmodtagere kan ikke få kostgodtgørelse og logigodtgørelse, fordi de er under særlige skatteordninger:

  • Registrerede erhvervsfiskere, der tager havdagsfradrag pr. havdag.
  • Medarbejdere på D.I.S.-skibe, og andre lønmodtagere, som kan bruge reglerne i sømandsbeskatningsloven. Læs om loven her.
  • Lønmodtagere, der får diverse tillæg og lignende ydelser, fordi de er udsendt af den danske stat.
  • Medarbejdere der får andre ydelser, fordi de eksempelvis er under uddannelse.

Hvor længe kan man få rejsegodtgørelse skattefrit?

Der er forskellig tidbegrænsning, som afhænger af, om du skal have skattefri rejsegodtgørelse for logi eller kost.

Skattefri rejsegodtgørelse – Logigodtgørelse 

Der er ingen tidbegrænsning for hvor længe du kan modtage skattefri godtgørelse til logi fra dit arbejde.

Skattefri rejsegodtgørelse – Kostgodtgørelse

Du kan højst få udbetalt skattefri godtgørelse til kost og småfornødenheder med standardsatsen i de første 12 måneder. Tidsbegrænsningen på 12 måneder gælder for det enkelte arbejdssted. Det betyder, at hvis dit midlertidige arbejdssted hele tiden flytter sig ophører 12-månederstidsbegrænsningen og du kan få skattefri godtgørelse efter de første 12 måneder. Vender du tilbage til et tidligere arbejdssted, hvor du har arbejdet midlertidigt før begynder en ny 12-månedersperiode

Hvor meget kan man få udbetalt i rejsegodtgørelse skattefrit?

Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit til lønmodtageren efter følgende standardsatser i 2019:

  • Logi: 219 kr.
  • Kost og småfornødenheder for andre lønmodtagere: 509 kr.
  • Kost for turistchauffører ved rejse i Danmark: 75 kr.
  • Ved rejse i udlandet kan turistchauffører få rejsegodtgørelse for 150 kr.

Udbetaling af rejsegodtgørelse skattefrit

Din arbejdsgiver kan vælge at opdele godtgørelsen i en skattefri del, som er inden for satserne og en skattepligtig del, som svarer til det beløb udover satserne, som arbejdsgiveren medregner i lønnen. Denne opdeling skal ske ved udbetalingen af godtgørelsen. Bliver godtgørelsen udbetalt med et lavere beløb end satserne, er godtgørelsen skattefri.

Du kan som medarbejder også vælge at få fradrag for forskellen mellem det udbetalte beløb og standardsatsen. Overstiger rejseudgifterne den skattefrie rejsegodtgørelse, kan du tage fradrag for forskellen mellem den udbetalte godtgørelse og de dokumenterede faktiske udgifter. Læs mere om rejsefradrag her.

Hvis du derimod får udbetalt fast månedlig eller årlig rejsegodtgørelse skattefrit, er det skattepligtig A-indkomst. Hvis godtgørelsen derudover er modregnet din bruttoløn, altså løn før skat, kan du ikke få skattefri rejsegodtgørelse. Du kan altså ikke få skattefri godtgørelse, hvis din løn bliver reguleret fra gang til gang i forhold til den udbetalte rejsegodtgørelse.

Lønnedsættelse mod skattefri godtgørelse

Din arbejdsgiver kan ikke udbetale logigodtgørelse skattefrit, hvis I har aftalt, at du får mindre i løn, mod at du til gengæld får udbetalt logigodtgørelse samt kostgodtgørelse. Denne stramning trådte i kraft den 20. september 2012

Udbetaling og kontrol

Udbetalingen af skattefri godtgørelse og arbejdsgiverens kontrol skal være dokumenteret. De nævnte oplysninger skal derfor fremgå af din arbejdsgivers bogføringsbilag. Det er i den forbindelse vigtigt, at du giver din arbejdsgiver de korrekte oplysninger, der skal til for at der kan føres kontrol, så du kan få skattefri rejsegodtgørelse.


Læs også