Boligsalg

Er boligsalg skattefrit?

Når du vælger at sælge din ejerlejlighed, andelsbolig, almindelige en- og tofamiliehuse og huse på lejet grund, skal du i langt de fleste tilfælde ikke betale skat af din fortjeneste – så længe du overholder nogle hovedbetingelser. Først og fremmest skal du og/eller din ægtefælle/registrerede partner have boet i ejendommen, mens du har været ejer af boligen. Det er ikke nødvendigt at bo i boligen når du vælger at sælge den, men det er vigtig, at du/I oprigtigt har boet i boligen med henblik på et varigt ophold. Midlertidig bopæl giver ikke skattefrit boligsalg. Derudover skal det samlede grundareal være mindre end 1.400 m2�?, hvis boligsalget skal være skattefrit.

Efter et boligsalg

Du bør ændre din forskuds- og årsopgørelse ved salg af din bolig. Skriv dato for indflytning i felt 767 på din forskudsopgørelse og rubrik 189 på din årsopgørelse. Husk også at rette dine renteudgifter på forskudsopgørelsen, hvis dine lån ændrer sig. Du skal kun betale ejendomsværdiskat for den periode du bor i boligen. Læs om forskudsopgørelse og årsopgørelse her.

Skatteregler ved salg af andelsbolig

Ved salg af andelsbolig skal du ikke betale skat af fortjenesten så længe du selv har boet i andelsboligen og grundarealet tilhørende andelsboligen er under 1.400 m2. Da du ikke betaler ejendomsværdiskat af andelsboliger, skal du ikke skrive, hvornår du flytter eller sælger din bolig på din forskudsopgørelse. Du skal blot huske at rette i dine renteudgifter under rubrik 41 på din forskudopgørelse hvis de ændrer sig.

Boligsalg til nær familie

Du kan sælge din bolig til en pris på 85 % af boligens ejendomsvurdering til din nærtstående familie uden at der skal betales gaveafgift. Dog vil boligen blive betragtet som en gave, hvis den sælges til en lavere pris end markeds-værdien og i disse tilfælde, skal der betales gaveafgift. Det er vigtigt at understrege, at nærtstående familie kun omfatter børn, børnebørn, forældre og bedsteforældre. Søskende anses altså ikke som nærtstående familie.

Salg af forældrekøb

Fortjenesten er skattepligtig på et boligslag, hvis man ikke har haft bopæl i boligen. En eventuel fortjeneste beskattes som kapitalindkomst. Læs mere om kapitalindkomst her. Eventuelt tab kan kun trækkes fra, hvis man har fortjeneste på andre ejendomme. Eventuelt fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem en reguleret købspris og en reguleret salgspris. Læs mere om forældrekøb her.

Reguleret salgspris

Salgsprisen skal omregnes til en kontantpris. Som hovedregel er det blot den aftale pris mellem køber og sælger. Salgsprisen kan fratrækkes omkostninger til ejendomsmægler, tilstandsrapport og andre udgifter der kan forbindes til salget.

Reguleret købspris

Købsprisen kan tillægges købsomkostninger. Desuden kan du tillægge 10.000 kr. til prisen pr. år du har ejet boligen (med undtagelse af salgsåret). Har du istandsat boligen, kan du forhøje købsprisen med de dele af forbedringsudgifterne, som ligger over 10.000 kr. pr. år.

Skal man betale skat når man sælger bolig i udlandet?

Hvis du sælger din bolig i udlandet bliver du beskattet efter danske skatteregler. Du skal muligvis også betale skat i det land, hvor boligen ligger alt efter skattereglerne i landet. Hvis du betaler udenlandsk skat, så kan du muligvis få et nedslag i den danske skat.

Eftersom det er de samme regler, der er gældende, uanset om boligen ligger i Danmark eller udlandet, så kan fortjenesten være skattefri i Danmark, hvis du opfylder de førnævnte betingelser. Du bør dog kontakte skattemyndighederne i det land, hvor din ejendom ligger, da skattereglerne varierer meget fra land til land.

Salg af grund over 1.400 m2

Overstiger din grund 1.400 mkan du stadig opnå skattefrihed på din fortjeneste. Dog kræver det, at der ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller at en udstykning vil medføre en væsentlig forringelse af restarealet eller bestående bebyggelse. Det er kommunen, hvor boligen ligger, som skal give dig en erklæring om, at grunden ikke kan udstykkes. Vurderingsstyrelsen skal forsyne dig med en erklæring om, at værdien vil blive væsentlig forringet ved udstykning. Du skal først henvende dig til kommunen før Vurderingsstyrelsen kan komme med deres erklæring.

Flere matrikelnumre på din ejendom

Du kan have flere matrikelnumre på din ejendom, som vurderes under samme ejendom. Hvis matriklerne sælges hver for sig, er det kun den matrikel, hvor din bolig ligger, som kan give en skattefri fortjeneste. En ubebygget grund kan ikke sælges skattefrit.

Opdeling af tofamiliehuse

Hvis et tofamiliehus opdeles til ejerlejligheder, så er det kun den lejlighed du har boet i efter opdelingen, som kan sælges skattefrit. Dette gælder uanset om du kunne sælge hele ejendommen skattefrit før opdelingen.

Salg af ejendomme med over 2 boliger

Hvis en ejendom har over 2 selvstændige boliger, så kan du ikke sælge ejendommen skattefrit. Dette gælder også selvom du selv har boet i en af ejendommens boliger.

Boligsalg af ejendomme med erhverv

Hvis din ejendom både benyttes til bolig og erhverv kan den sælges skattefrit, hvis ejendommen fremtræder som et parcelhus. Derudover skal bolig-delen udgøre minimum 50 % af ejendomsværdien og minimum 50 % af arealet.

Boligsalg af mindre landbrugsejendom

En mindre landbrugsejendom kan kun sælges skattefrit, hvis ejendommen kan vurderes som et parcelhus. På din ejendomsvurderingsmeddelelse kan du se, om ejendommen er vurderet som et parcelhus.


Læs også

  • Nummerplader
  • Aktieselskab
  • Kontanthjælp