Menu Luk

Hvad er sygedagpenge?

Sygedagpenge er en ydelse som du kan få, hvis du er syg over en længere periode. Hvis du som lønmodtager er syg kan du søge om sygedagpenge. Du kan kun få ydelsen hvis din sygdom eller skade gør, at du ikke kan arbejde. Du skal desuden opfylde en række krav, som du kan læse mere om i de følgende afsnit.

Hvem kan få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller skade. Det kræver dog, at du opfylder et af følgende kriterier og kravet om beskæftigelse.

 • Du er i beskæftigelse og har været det i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder. I mindst 5 af disse måneder har du været beskæftiget mindst 40 timer pr. måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik under en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvor meget kan man få i sygedagpenge?

Hvor meget du kan få i sygedagpenge afhænger af, hvor mange timer du har været i beskæftigelse i seneste 6 måneder. Sygedagpengene udgør dog højst 4.355 kr. i 2019 pr. uge og højst 117,70 kr. pr. time.

Hvor længe kan man få sygedagpenge?

I den periode du er uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller skade kan du i princippet få sygedagpenge. Som hovedregel kan du dog højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en 9 måneders periode. Efter de 22 uger er gået vil kommunen igangsætte en revurdering af din sygdomssituation. Perioden kan herefter forlænges hvis den opfylder en af følgende kriterier:

 • En læge har vurderet, at du har en livstruende eller alvorlig sygdom
 • Du er under lægebehandling, hvor der foreligger en lægelig vurdering med en sikker forventning om, at du vil kunne genoptage ordinær beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
 • Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på at afklare, om du er berettiget til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb.
 • Der er modtaget en ansøgning om førtidspension.
 • Der er på revurderingstidspunktet rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. I så fald kan udbetalingen af sygedagpenge fortsætte, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetabserstatning
 • Der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre. til beskæftigelse på normale vilkår
 • Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne, og det forventes at kunne ske inden for 69 uger

Hvem udbetaler?

Når du som lønmodtager er syg er det enten din arbejdsgiver eller kommunen, der udbetaler sygedagpenge under sygdomsperioden.

Når din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge:
Får du ikke fuld løn under sygdom skal din arbejdsgiver udbetale sygedagpenge i de første 30 dage. Før at du kan få sygedagpenge udbetalt skal du have været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet eller været beskæftiget i mindst 74 timer. Derudover skal du være ansat hos samme arbejdsgiver samme dag, hvor du bliver syg.

Når kommunen udbetaler sygedagpenge:
Hvis du ikke har ret til løn under sygdom fra din arbejdsgiver skal du ansøge om sygedagpenge fra kommunen. Kommunen vil udbetale ydelsen hvis du opfylder et af følgende krav om beskæftigelse:

 • Du er i beskæftigelse og har været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste 6 måneder. I mindst 5 af disse måneder har du været beskæftiget i mindst 40 timer pr. måned.
 • Hvis ikke du var blevet syg, ville du have haft ret til arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse.
 • Inden for den seneste måned har du afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse, der varede mindst 18 måneder.
 • Du er elev i lønnet praktik under en uddannelse, der er reguleret i henhold til lov.
 • Du er ansat i fleksjob.

Hvordan får man ydelsen udbetalt fra kommunen?

Når du bliver syg skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver hurtigst muligt. Du har nemlig ikke ret til sygedagpenge inden sygemeldingen sker.
Din arbejdsgiver skal afgive oplysninger i den digitale løsning NemRefusion via Virk.dk. Herefter vil du modtage et brev i din e-boks, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Hvis du har meldt dig syg til din arbejdsgiver, men ikke har modtaget brev fra NemRefusion, har du tre uger til at kontakte kommunen og søge kommunen om sygedagpenge.

Når du skal søge om sygedagpenge fra kommunen skal du søge via den digitale løsning “Mit Sygefravær” under borger.dk.

Skal man betale skat af sygedagpenge?

Du skal betale skat af dine sygedagpenge, som med al indkomst. Hvor meget du får udbetalt efter skat afhænger af hvor meget du får udbetalt i sygedagpenge, din trækprocent, samt hvilken kommune du er bosat i. Læs mere om trækprocent og kommuneskat her. Om du er medlem af folkekirken har også indflydelse på hvor meget du skal betale i skat. Læs mere om kirkeskat her.

Læs mere om regler for sygedagpenge her.


Læs også